Jaarverslag van het verantwoordelijke gokfonds

By Editor

Verantwoordelijke uitgever: Eric Cobut (DSI), Kroonlaan 145, 1050 Elsene het jaarrapport 2013 op de website van de federale politie www.jaarverslag

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Deel 1 De grote lijnen 9 1. Minder klachten maar vaak terecht 11 2. Parkeerplan opnieuw verantwoordelijk voor heel wat klachten 11 Rijmwoordenboek GOKFONDS 348 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op GOKFONDS. Wat rijmt er op GOKFONDS. Wij hebben de eer u het jaarverslag 2015 van de Fiscale Bemiddelingsdienst te bezorgen, zoals voorgeschreven in artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007, waarbij voormelde dienst werd opgericht en de werking ervan werd geregeld. van het voorbije werkjaar mag dan wel de hoofdmoot uitmaken van het geheel, een effectiviteitstoets van de werkzaamheden dient daarbij ook een plaats te krijgen. Nagaan wat er precies gebeurt met de adviezen is van belang voor het ruimer kinderrechtentoezicht. Bij niet-opvolging ervan kan het jaarverslag namelijk dienen JAARVERSLAG — FEDERALE OMBUDSMAN 2017 RAPPORT ANNUEL — MÉDIATEUR FÉDÉRAL de federale Ombudsman, maart 2018 le Médiateur fédéral, mars 2018 Leuvenseweg 48 bus 6 Rue de Louvain 48 bte 6 1000 Brussel 1000 Bruxelles Verantwoordelijke uitgevers / Editeurs responsables: C. De Bruecker en/et G. Herman Zetwerk: Centrale drukkerij van de Kamer van … Dit is het zevende jaarverslag van de FBD. Het handelt over de bemiddelingsaanvragen die zijn ontvangen en behandeld vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2016. Ook in 2016 was er opnieuw een stijging van het aantal ontvangen dossiers, wat aangeeft dat de belastingplichtige, zowel burger als onderneming, de

heeft een impact op de werking van het Comité P. Zonder parlementaire begeleidingscommissie blijft het Comité P uiteraard wel verder werken, maar kunnen geen verslagen betreffende toezichtsonderzoeken gepubliceerd worden, noch het jaarverslag. Omdat er een wijziging nodig was van artikel 149 van het Reglement van de Kamer van

december is het jaarverslag van 2017 besproken in de gemeenteraadscommissie. De verantwoordelijke wethouder heeft aangekondigd dat er een nieuwe dienstverleningsnota zal komen. Deze nota is ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van dit jaarverslag te verwachten. Het lijkt mij dan ook gepast om de nieuwe dienstverleningsnota, en daarmee de informatie in het jaarverslag van het gemeentefonds zijn positief. In het . Rapport bij het Jaarverslag 2016. van het Ministerie van BZK in zijn rol als fonds-beheerder, hebben wij enkele overwegingen opgenomen over het gemeentefonds. In dat rapport staan wij ook stil bij het feit dat de helft van de gemeenten geen goedkeurende

Het Van Dale Rijmwoordenboek is de onlinerijmhulp die u helpt om leuke gedichten en rijmen te maken. Voor Sinterklaas rijmen was nog nooit zo eenvoudig! Vul een woord, naam, spreekwoord, gezegde of uitdrukking in, en het rijmwoordenboek geeft u de beste rijmwoorden. Rijm en dicht zoveel u wilt.

Contact; Ethias nv. Rue des Croisiers 24. 4000 Luik. RPR Liège, TVA BE 0404.484.654. Een vraag over MVO? Een andere vraag? Verantwoordelijke uitgever : Freddy ROOSEMONT, Pachecolaan 44, 1000 Brussel . Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken 1 Dienst Vreemdelingenzaken – Statistisch jaarverslag 2018 Hierbij stel ik u het statistisch jaarverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor, De commissaris-generaal is wettelijk verplicht jaarlijks verslag uit te brengen over de werking van het CGVS aan de verantwoordelijke minister of staatssecretaris. Hier zijn de jaarverslagen vanaf 2001-2002 digitaal beschikbaar. Het Inlichtingenbureau is een vrij onbekende instantie, maar het verzamelt toch al sinds 2001 alle overheidsdata van bijstandsgerechtigden en koppelt deze … Jaarverslagen In onze jaarverslagen lees je het gebruikelijke overzicht van onze huidige activiteiten, onze toekomstplannen en leggen we (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar. Alles draait bij Sanquin om het beter maken – of zelfs redden – van het leven van duizenden mensen.

Het verslag 2017-2018 is een voortzetting van het verslag 2016-2017 en is een tabel van de huidige stand van zaken van het contentieux van België voor het Hof en het Comité van Ministers. Het is de bedoeling dat de lezer dit document als uniek referentie-instrument kan gebruiken,

Voorstelling van het team 5 Leden 5 De Brusselse bouwsector in enkele cijfers 6 Verantwoordelijke Werkgelegenheid en Opleiding Laurent SCHILTZ Adjunct-directeur Jean-Christophe Daarom heeft uw beroepsverenigingvoor u een beknopt jaarverslag van een tiental pagina’s opgesteld Wij hebben de eer u het jaarverslag 2019 van de fe - derale Ombudsman te bezorgen, zoals voorgeschreven in artikel 15 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen. Zoals steeds krijgt u aan de hand van de cijfers een eerste zicht op de werking van de federale Ombudsman. Vandaag, op 29 april 2020, maakt de federale Ombudsman zijn jaarverslag 2019 publiek en bezorgt hij het aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. In 2019 opende hij 10% meer dossiers dan in 2018. In deze coronatijd roept de federale Ombudsman de overheden op om verder te investeren in een toegankelijke, empathische en performante administratie.

14 feb 2015 Dat is een verviervoudiging ten opzichte van 2013, waarover het laatst verschenen jaarverslag van Plus500 gaat. Ook dat verslag toont een 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat. Ik overhandig u dit jaarverslag op 20 november, de verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Omdat ik naast volwassenen en beleidsverantwoordelijken bovendien kinderen en jongeren ernstig Een verantwoordelijke bedrijfsvoering start uiteraard bij de onderneming zelf, maar het engagement van elke medewerker is cruciaal. Respect voor wetten en reglementen We leven nauwgezet alle wetten en reglementen na, respecteren de gangbare regels en praktijken van de financiële sector en legden ons beleid vast in een Compliance Charter en een Integriteitsbeleid. 16/02/2021 Lees de jaar- en halfjaarverslagen, de risk rapporten, het governance charter en overige rapporten van Belfius Bank en Verzekeringen. JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Deel 1 De grote lijnen 9 1. Minder klachten maar vaak terecht 11 2. Parkeerplan opnieuw verantwoordelijk voor heel wat klachten 11 Rijmwoordenboek GOKFONDS 348 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op GOKFONDS. Wat rijmt er op GOKFONDS. Wij hebben de eer u het jaarverslag 2015 van de Fiscale Bemiddelingsdienst te bezorgen, zoals voorgeschreven in artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007, waarbij voormelde dienst werd opgericht en de werking ervan werd geregeld.